Zadania statutowe SOT realizuje poprzez działalność marketingową na rzecz regionu, w szczególności w formie:

a/ integracji środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu;
b/ udziału w opracowywaniu planów rozwoju turystyki i modernizacji infrastruktury turystycznej;
c/ zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji turystycznej całorocznej;
d/ organizacji lub udziału w targach, imprezach promocyjnych, spotkaniach oraz szkoleniach;
e/ działań na rzecz zwiększania liczby turystów odwiedzających region i wzrostu wpływów z turystyki w gospodarce regionu;
f/ działań na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej w regionie;
g/ działań na rzecz rozwoju oferty turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
h/ współpracy z organizacjami turystycznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
i/ koordynacji działań promocyjnych podejmowanych w regionie;
j/ tworzenia platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi

Statut Suwalskiej Organizacji Turystycznej

Tekst jednolity
po zmianach uchwalonych przez
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SOT w dniu 01.04.2019 r.

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

art. 1

 „Suwalska Organizacja Turystyczna” zwana dalej SOT, działa na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

art. 2

 1. SOT zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele SOT i zainteresowane jego działalnością.
 2. Terenem działania SOT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a jego siedzibą jest miejscowość Krzywe (gm. Suwałki).
 3. SOT może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
 4. Czas trwania SOT jest nieograniczony.
 5. SOT używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2 – Cele i zadania

art. 3

Celem działalności SOT jest:

 1. promocja regionu w kraju i za granicą,
 2. kreowanie i upowszechnianie wizerunku Suwalszczyzny jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,
 3. inicjowanie i wspieranie projektów istotnych dla rozwoju regionu.

art. 4

 1. Zadania statutowe SOT realizuje poprzez działalność marketingową na rzecz regionu,
  w szczególności w formie:

a/ integracji środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu;

b/ udziału w opracowywaniu planów rozwoju turystyki i modernizacji infrastruktury turystycznej;

c/ zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji turystycznej całorocznej;

d/ organizacji lub udziału w targach, imprezach promocyjnych, spotkaniach oraz

szkoleniach;

e/ działań na rzecz zwiększania liczby turystów odwiedzających region i wzrostu wpływów z turystyki w gospodarce regionu;

f/  działań na rzecz  poprawy infrastruktury turystycznej w regionie;

g/  działań na rzecz rozwoju oferty turystycznej dla osób niepełnosprawnych;

h/  współpracy z organizacjami turystycznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

i/  koordynacji działań promocyjnych podejmowanych w regionie;

j/ tworzenia platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi.

 1. SOT, realizując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:

a/ organami administracji państwowej,

b/ jednostkami samorządu terytorialnego,

c/ organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki,

d/ Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami     turystycznymi,

e/ polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów,

f/ innymi podmiotami, których cele są zbieżne z celami SOT.

art. 5

 1. SOT może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 2. Swoje cele SOT realizuje poprzez:

a/  działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw 74.84.A PKD,

b/ pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84.B PKD.

Rozdział 3 – Członkowie, ich prawa i obowiązki

art. 6

Członkowie  SOT dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

art. 7

 1. Członkiem zwyczajnym SOT może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która:

a/ posiada pełnię zdolności do czynności prawnych

b/ nie jest pozbawiona praw publicznych (osoby fizyczne) ,

c/ złożyła pisemną deklarację przystąpienia do SOT, popierania jego celów
i podejmowania działań dla ich realizacji,

d/ spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. jest osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo agroturystyczne, działalność gospodarczą, lub inaczej związaną z działalnością turystyczną,
 2. jest jednostką samorządu terytorialnego,
 3. jest przedsiębiorcą, którego podstawowym przedmiotem działalności jest działalność związana z turystyką,
 4. jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z dziedziny turystyki,
 5. jest inną osobą prawną, której cele statutowe są zbieżne z celami SOT.

2. Członkowie będący osobami prawnymi, działają poprzez swoich upełnomocnionych przedstawicieli, którzy w ich imieniu realizują prawa i obowiązki wynikające
z przynależności do SOT.

3. Członkowie założyciele SOT stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania SOT.

art. 8

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność  SOT, uznaje jego Statut i udziela  pomocy finansowej.

art. 9

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów  SOT.

art. 10

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami SOT: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

art. 11

Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym  SOT.

art. 12

Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu  SOT.

art. 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz SOT,
 2. brania udziału w pracach i inicjatywach SOT,
 3. otrzymywania informacji o działaniach SOT,
 4. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności  SOT,
 5. obrony swoich uzasadnionych interesów przez  SOT,
 6. uczestniczenia w organizowanych przez SOT imprezach na warunkach określonych przez Zarząd SOT.

art. 14

Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w art.13, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

art. 15

Do obowiązków członka należy:

 1. przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał organów SOT,
 2. aktywny udział w pracach SOT /nie dotyczy członka wspierającego i honorowego/,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich /nie dotyczy członka honorowego/.

art. 16

 1. Członkostwo w SOT ustaje z chwilą:

a/ wystąpienia członka z SOT,

b/ skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu SOT z powodu nie wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 15 z tym, że niepłacenie składek musi trwać
z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,

c/ śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

 1. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków, Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14 – to dniowym wyprzedzeniem.
 2. Od uchwały Zarządu SOT o pozbawieniu członkostwa członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków wniesione w terminie co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej przez ponad 6 miesięcy.

Rozdział 4 – Organy  i organizacja  SOT

art.  17

Organami SOT  są :

 1. Walne Zebranie Członków  SOT,
 2. Zarząd  SOT,
 3. Komisja Rewizyjna.

art. 18

Kadencja władz SOT trwa cztery lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków  SOT.

art. 19

 1. Uzupełnienie składu władz SOT w czasie kadencji może nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:

a/ do Zarządu SOT (poza Prezesem Zarządu) – jednomyślnie decyzją Zarządu,

b/ do Komisji Rewizyjnej – jednomyślnie decyzją Komisji,

c/ ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.

 1. W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa Zarządu w trakcie trwania kadencji, jego uzupełnienie następuje poprzez ponowny wybór przez Walne Zebranie Członków, najpóźniej w ciągu 60 dni od daty stwierdzenia przez Zarząd faktu uwolnienia funkcji. Nowy Prezes pełni obowiązki do końca upływu kadencji Zarządu SOT.

Walne Zebranie Członków SOT

art. 20

 1. Najwyższą władzą SOT jest Walne Zebranie Członków, które:

a/ uchwala Statut i jego zmiany,

b/ wybiera przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,

c/ wybiera i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną,

d/ rozpatruje sprawozdania z działalności organów  SOT,

e/ podejmuje uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f/ rozpatruje odwołania członków od uchwał organów SOT  ich dotyczących,

g/ określa wysokość składki członkowskiej i wpisowego,

h/ uchwala roczny program działania SOT,

i/ uchwala roczny preliminarz dochodów i wydatków SOT,

j/ podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,

k/ podejmuje uchwały o rozwiązaniu  SOT i przeznaczeniu jego majątku,

l/ podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

 1. Nie udzielenie Zarządowi SOT absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu. Odwołany Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.
 2. Walne Zebranie Członków ma obowiązek powołania nowego Zarządu w ciągu 30 dni.
 3. Walne Zebranie Członków może odwoływać poszczególnych członków władz SOT
  w trakcie trwania kadencji.

art. 21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c/ na wniosek 1/3 ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

art. 22

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebraniem.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Do uchwalenia Statutu lub jego zmiany wymagana jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, o których mowa w ust.2.
 4. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje następne Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

Zarząd  SOT

art. 23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności SOT, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje SOT na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3-7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który wybiera Zebranie Założycielskie. Prezesa Zarządu wybiera bezpośrednio Walne Zebranie Członków, natomiast Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków, w uzgodnieniu z wybranym Prezesem Zarządu.
 3. Do zadań Zarządu należy:

a/ reprezentowanie SOT i działanie w jego imieniu,

b/ ustalanie szczegółowego planu działania,

c/ nawiązywanie kontaktów i współpracy z władzami, organizacjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi,

d/ powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form organizacyjnych przydatnych dla działalności SOT,

e/ zwykły zarząd mieniem SOT,

f/ bieżąca realizacja zadań SOT, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

g/ zwoływanie i przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

h/ realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

i/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków oraz w sprawie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa SOT,

j/ delegowanie przedstawicieli SOT do innych instytucji i organizacji.

 1. SOT jest reprezentowany przez Prezesa Zarządu samodzielnie lub przez dwóch innych członków Zarządu łącznie, z wyłączeniem zastrzeżeń art.30 ust.2.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jak raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna

art. 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a/ przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej  SOT,

b/ wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c/ składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

d/ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu  SOT,

e/ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami SOT, działań Zarządu,

f/ Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu.

art. 25

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
  z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Rozdział 5 – Zasady wyborcze

art. 26

 1. Uchwały organów SOT zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
  1/2 liczby członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym Statutem. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. O terminie zebrania organów winni być powiadomieni wszyscy ich członkowie pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście.

art. 27

Wybory władz SOT odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Rozdział 6 – Majątek i gospodarka finansowa  SOT

art. 28

Na majątek  SOT  składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

art. 29

 1. Źródłami powstawania majątku SOT są:

a/ wpływy ze składek członków i wpisowe,

b/ wpływy z działalności statutowej SOT,

c/ dotacje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności
i samorządności  SOT,

d/ środki Unii Europejskiej,

e/ wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem
o stowarzyszeniach, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych.

 1. SOT prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd SOT.
 2. Gospodarka finansowa SOT prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

art. 30

 1. Zarząd może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków SOT.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu SOT upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu lub Skarbnik. W sytuacjach szczególnych – dwóch członków Zarządu łącznie, po upoważnieniu ich uchwałą Zarządu.

Rozdział 7 – Postanowienia końcowe

art. 31

 1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu SOT podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu SOT określi tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek
 3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania SOT podlegają zgłoszeniu Sądowi prowadzącemu rejestr.
 4. W stosunku do pracowników SOT, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Prezes Zarządu. W sytuacjach szczególnych – dwóch członków Zarządu łącznie, po upoważnieniu ich uchwałą Zarządu.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji SOT, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami).

Odkryj Suwalszczyznę 💚

Suwalszczyzna, kraina jak baśń – to motto przyświeca działalności Suwalskiej Organizacji Turystycznej. Jesteśmy z tego dumni!