Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.Od lutego 2021 r. rozpoczął się nowy nabór wniosków na Pożyczkę na Rozwój Turystyki dla pięciu województw Polski Wschodniej, w tym dla podlaskiego.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500.000,00 zł z oprocentowaniem od 0,0375% i okresem spłaty do 7 lat.

Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą otrzymać preferencje w spłacie pożyczki w związku z pandemią COVID-19.

Pożyczki udzielane są przez Polską Fundację Przedsiębiorczości (PFP) ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu z doradcami z PFP, którzy bezpłatnie udzielą informacji oraz pomogą przy wypełnianiu dokumentacji.

Oddział PFP w Białymstoku:

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4/309
15-111 Białystok

kom. 538 515 470

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
www.pfp.com.pl


Kwota pożyczki

do 500.000,00 zł

Grupa docelowa

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Oprocentowanie*

od 0,0375%

Okres spłaty

do 84 miesięcy

Karencja

do 12 miesięcy (z zastrzeżeniem, że karencja nie przedłuża okresu spłaty pożyczki)

Dodatkowe preferencje w spłacie pożyczki w związku z pandemią COVID-19
(do dnia 30 czerwca 2021 r.)

o            brak wymaganego wkładu własnego;

o            6 miesięczne wakacje kredytowe;

o            możliwość obniżenia oprocentowania na czas wakacji kredytowych;

o            możliwość udzielenia wsparcia z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy;

o            możliwość zmienienia przeznaczenia już udzielonej pożyczki na cel jak powyżej;

o            wsparcie można przeznaczyć na pokrycie wydatków m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, gaz, prąd, ubezpieczenia, najem powierzchni czy zakup towarów,

o            wsparcie może być udzielane na przedsięwzięcia, których celem jest pokrywanie wyłącznie bieżącej/obrotowej działalności.

Cel finansowania

wsparcie musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej, w szczególności w ramach PKD:

• 55 – Zakwaterowanie;

• 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem;

• 50.1 – Transport morski i przybrzeżny pasażerski;

• 50.3 – Transport wodny śródlądowy pasażerski;

• 52.23 – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;

• 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych
i furgonetek;

• 77.21 – Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego
i sportowego;

• 79 – Działalność związana z turystyką;

• 86 – Opieka zdrowotna;

• 97 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;

• 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;

• 96.02 – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;

• 96.04 – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

• 47 – Handel detaliczny;

• 03.12 – Rybołówstwo  w wodach śródlądowych;

• 10.52 – Produkcja  lodów;

• 10.86 – Produkcja  artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności detalicznej;

• 16.29 – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów zużywanych do wyplatania;

• 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;

• 32 – Pozostała produkcja wyrobów;

• 74.10 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.


O wsparcie mogą również ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej.

Zabezpieczenie

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę
lub innych dóbr Pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej
wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, hipoteka, przelew wierzytelności z rachunku lokat terminowych, inne zabezpieczenie majątkowe.

Informacje dodatkowe

- wkład własny od 0%;

- możliwość otrzymania kolejnej pożyczki, po rozliczeniu wydatkowania środków z pierwszej;

- dodatkowe preferencje dla start-upów oraz inwestycji w obiektach posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego  Szlaku Rowerowego Green Velo ;

- brak dodatkowych opłat i prowizji.


Niektórzy z Suwalszczyzny już skorzystali z poprzedniej edycji. Zachęcamy następnych!


bn202103172131173.jpg
bn202103172145113.jpg

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych