Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.bn201906100818401.jpg

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”


Najnowsza inwestycja Powiatu Suwalskiego – ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze powiatowej w Gawrych Rudzie, weszła w fazę realizacji. Wykonawca inwestycji przeprowadził już pierwsze prace, przygotowujące teren do dalszych działań związanych z powstaniem nowej infrastruktury. Powstający nowy ciąg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystów będzie wykonany w innowacyjnej ekologicznej technologii, wykorzystującej kostki z betonem fotokatalitycznym, których właściwości powodują neutralizację szkodliwych związków ze spalin. Inwestycja będzie wzbogacona o elementy małej infrastruktury towarzyszącej, takie jak stojaki rowerowe, latarnia solarna. W pobliżu ośrodka rybackiego zorganizowany zostanie też punkt widokowy, z którego można będzie podziwiać piękno jezior Staw i Czarnego. Dodatkowo powstaną nowe tablice informacyjne prezentujące lokalne dziedzictwo i szlaki turystyczne. Powstająca ścieżka pieszo-rowerowa będzie ok. 450 metrowym ciągiem komunikacyjnym, który swój przebieg rozpoczyna przy Kościele Parafii Pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego a kończy przy Ośrodku Zarybieniowym PZW. 

Wspomniana infrastruktura powstaje w ramach realizowanej przez Powiat Suwalski operacji pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigierskiej krainy siei", która jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Głównym celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności turystycznej i bezpieczeństwa obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie w roku 2019 ścieżki pieszo-rowerowej w Gawrych Rudzie oraz utworzenie miejsca pracy związanego z utrzymaniem powstałej w wyniku operacji ścieżki.

Cel przyczynia się do poprawy dostępności do dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszarów zależnych od rybactwa, do aktywizacji społecznej obszaru oraz podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru, a jednocześnie dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego w obszarze realizacji inwestycji. 

Poza komponentem inwestycyjnym, operacja ma również komponent promocyjno-informacyjny. Składają się na niego m. in. działania skierowane do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w tych wydarzeniach.

 Pierwsze wydarzenie odbędzie się podczas obchodów Powiatowego Święta Plonów. Przewidujemy organizację szeregu drobnych atrakcji dla dzieci i dorosłych, popularyzujących ideę realizowanej operacji, a także ukazujących założenia Programu. Będą to warsztaty kulinarne z degustacją, gry, zabawy i animacje dla najmłodszych, konkurs z upominkami oraz rywalizacje sprawnościowe.

 Kolejnym wydarzeniem będzie 2-dniowy event pn. „Dzień Turysty w nadwigierskiej krainie siei”. Pierwszego dnia zaplanowany jest festyn przy szkole podstawowej w Płocicznie. Tam również zaplanowane są warsztaty kulinarne, gry i zabawy dla najmłodszych, darmowy popcorn, wata cukrowa, zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, stoiska informacyjne Suwalskiej OT i PZW, rywalizacje sprawnościowe i szereg innych atrakcji.

Drugiego dnia będzie zorganizowany piknik w Wigierskim Parku Narodowym. Rozpocznie się on od zapoznania z nową inwestycją – przejście ścieżką pieszo-rowerową, wizyta w Ośrodku Zarybieniowym PZW, gdzie pracownicy opowiedzą o pracy ośrodka. Kolejny etap tego dnia realizowany będzie na terenie Ośrodka Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu, gdzie zrealizowany będzie bogaty program dla dzieci i dorosłych, m. in. podsumowanie sezonu turystycznego, zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, zwiedzanie (z przewodnikiem) ścieżki edukacyjnej „Jeziora”, ognisko integracyjne przy leśniczówce Słupie. 

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych (szczególnie Powiatu Suwalskiego), gdzie będą na bieżąco informacje o postępach realizacji projektu oraz o planowanych terminach wydarzeń promocyjnych.


Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Suwałki (partnerem finansowym przedsięwzięcia), Wigierskim Parkiem Narodowym, Gospodarstwem Rybackim PZW w Suwałkach, Suwalską Organizacją Turystyczną i Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach.

bn201906100821301.jpg

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych