Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.
Antysmogowa ścieżka pieszo-rowerowa w Gawrych Rudzie – zakończenie realizacji partnerskiego projektu.Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Powiat Suwalski zakończył wdrażanie operacji pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigierskiej krainy siei". W ramach tego projektu powstał, w miejscowości Gawrych Ruda w gm. Suwałki, nowy ciąg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystów. Ścieżka ma długość ok. 450 m i swój przebieg rozpoczyna przy Kościele Parafii Pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, a kończy przy Ośrodku Zarybieniowym suwalskiego Gospodarstwa Rybackiego PZW. Jest to innowacyjna inwestycja, gdyż użyty do jej wykonania materiał, wykorzystuje ekologiczną technologię fotokatalityczną. Kostki brukowe do budowy nawierzchni pokryte są warstwą betonu fotokatalitycznego (domieszka tlenku tytanu). Właściwości tlenku tytanu powodują wychwytywanie i neutralizację tlenków azotu ze spalin do postaci nieszkodliwych dla środowiska soli, które są spłukiwane z powierzchni kostki wraz z deszczem.

Inwestycja jest wzbogacona o elementy małej infrastruktury: stojaki rowerowe, latarnię solarną i schody terenowe prowadzące do wyznaczonego w pobliżu ośrodka rybackiego PZW punktu widokowego. Można z niego podziwiać piękno jezior Staw i Czarnego. Poza wymienionymi elementami, powstały też nowe turystyczne tablice informacyjne. Ukażą one turystom nieco historii okolicznych obiektów oraz przedstawią walory przyrodniczo turystyczne nadwigierskiej krainy siei. Są elementem ścieżki edukacyjnej Wigierskiego PN „Eksploatacja Dóbr Puszczańskich”.

Poza częścią inwestycyjną, zrealizowana była również część promocyjno - informacyjna. Polegała ona na organizacji wydarzeń angażujących lokalną społeczność. Pierwsze wydarzenie miało miejsce podczas obchodów Święta Plonów 2019 w Dowspudzie 1 września 2019. Program wydarzenia przygotowany na ten dzień obejmował m. in. konkursy teoretyczne i sprawnościowe dla dzieci, zajęcia plastyczne oraz kulinarny warsztat i degustację dań z ryb oraz popularyzację ofert i atrakcji turystycznych regionu na stoisku Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

Dużo obszerniejszy program zaproponowaliśmy w dniach 6 i 8 września 2019. 6 września na terenie Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak Powiat Suwalski zorganizował 1 dzień obchodów Międzynarodowego Dnia Turysty. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie pikniku rodzinnego dla uczniów i rodziców oraz dla okolicznych mieszkańców. Tego dnia organizatorzy przygotowali szereg atrakcji – odbyła się część informacyjna, na której przedstawiciele Wigierskiego Parku Narodowego (partner projektu) zaprezentowali film pt. „Wilcza saga nad Wigrami” oraz przedstawiona została oferta Gospodarstwa Rybackiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach (partner projektu). Najważniejszą, najbardziej oczekiwaną przez dzieci, była część rozrywkowa. Zaproszeni na imprezę szefowie kuchni zaprezentowali uczestnikom potrawy z lokalnych ryb podczas krótkiego warsztatu, po którym można było skosztować przygotowanych przez nich dań.

8 września 2019 Powiat Suwalski (Beneficjent projektu) oraz Partnerzy projektu zorganizowali event  turystyczny  „Międzynarodowy  Dzień  Turysty w nadwigierskiej krainie siei”. Był to drugi dzień wydarzeń skoncentrowanych na promocji w/w przedsięwzięcia.

Dzień obfitował w rozmaite atrakcje. Uczestnicy przeszli nową ścieżką pieszo-rowerową od kościoła do Ośrodka Zarybieniowego suwalskiego PZW w Gawrych Rudzie. Po drodze grupa odwiedziła nowy punkt widokowy między jez. Staw i Czarne, gdzie przewodnik WPN opowiedział o charakterystyce i historii tego nieprzypadkowego miejsca. Kolejnym punktem dnia było wejście na teren stacji rybackiej PZW, gdzie pod opieką przedstawiciela PZW uczestnicy zwiedzili gospodarstwo, a także zapoznali się z procesem hodowli ryb. Docelowym miejscem był jednak Ośrodek Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego, gdzie zrealizowane były najważniejsze elementy planu dnia tj.: prezentacje i wykłady nt. ruchu turystycznego w Wigierskim Parku Narodowym i Suwalskim Parku Krajobrazowym, a także na temat geocachingu jako nowej formy udostępniania atrakcji regionu (zrealizowane dzięki Suwalskiej Organizacji Turystycznej – partnerowi projektu), podsumowanie współpracy partnerskiej, warsztaty przyrodnicze, spacer ścieżką z przewodnikiem oraz pożegnalne ognisko.

Operacja pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigierskiej krainy siei" jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Głównym celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności turystycznej i bezpieczeństwa obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie w roku 2019 ścieżki pieszo-rowerowej w Gawrych Rudzie oraz utworzenie miejsca pracy związanego z utrzymaniem powstałej w wyniku operacji ścieżki.

Cel przyczynia się do poprawy dostępności do dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszarów zależnych od rybactwa, do aktywizacji społecznej obszaru oraz podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru, a jednocześnie dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego w obszarze realizacji inwestycji. Poza komponentem inwestycyjnym, operacja ma również komponent promocyjno-informacyjny. Składają się na niego m. in. działania skierowane do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w tych wydarzeniach.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Suwałki, Wigierskim Parkiem Narodowym, Gospodarstwem Rybackim PZW w Suwałkach, Suwalską Organizacją Turystyczną i Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach.Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych