Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.Powiat Suwalski (beneficjent) wraz z trzema partnerami przedsięwzięcia, w tym Suwalską OT, ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu/operacji pt. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a samorządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca) została podpisana z dniem 30.04.2020 r.

Celem operacji jest:
Zabezpieczenie obszarów LSR objętych formami ochrony przyrody przed degradacją przez nieukierunkowany ruch turystyczny w dolinie Rospudy i poprawa jakości infrastruktury turystycznej tego obszaru poprzez odnowienie części szlaków turystycznych oraz wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego doliny Rospudy do popularyzacji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Planowany okres wdrażania – od kwietnia 2020 roku przez kolejnych 18 miesięcy.

W ramach operacji zaplanowane zostały przede wszystkim następujące działania:

  1. Odnowienie oznakowania dwóch szlaków rowerowych: "Do Świętego Miejsca" (dł. 21,2 km, Dowspuda – Młynisko - Dowspuda) i "Fortyfikacje Pozycji Granicznej" (dł. 64 km, Dowspuda – Bolcie, gm. Wiżajny);
  2. Promocja obszarów chronionych oraz odnowionych szlaków turystycznych poprzez:
  • wykonanie panoramy lotniczej VR, tj. aplikacji na PC i urządzenia mobilne zawierającej panoramy sferyczne wykonane z różnych wysokości (500 m - 1,6 m nad ziemią), w różnych rozdzielczościach (15000 - 200 mln pikseli);
  • wydanie dwóch typów kalendarzy;
      3. Inicjatywy dodatkowe w zakresie ochrony środowiska, w tym:
  • piknik edukacyjno-rekreacyjny nad Rospudą, w tym wycieczka rowerowa i piesza z przewodnikami turystycznymi, spływ kajakowy, zajęcia animacji dla dzieci (w maju 2021 roku);
  • akcja sprzątania szlaków przedmiotowego obszaru z udziałem uczniów ze szkół z terenu powiatu suwalskiego (w kwietniu 2021 roku).

Operacja będzie realizowana w partnerstwie z: Nadleśnictwem Szczebra, Suwalską Organizacją Turystyczną i Zespołem Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

Operacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

bn202006222244423.jpg
bn202006222249323.jpg
bn202006222249043.jpg

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych