Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.

Dobiegła końca również realizacja kolejnego powiatowego projektu „Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 6.3. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt przewidywał utworzenie na terenie powiatu suwalskiego zintegrowanego szlaku rowerowego pn. „Doliną Czarnej Hańczy” (zielony), w tym nowego odcinka szlaku z nowym ciągiem pieszo-rowerowym oraz doposażenie pozostałego odcinka szlaku w tablice informacyjno-edukacyjne, ukazujące różnorodność biologiczną obszaru oraz zawierające informacje na temat możliwości zmniejszenia oddziaływania człowieka na cenne gatunki roślin i zwierząt.
Inwestycja objęła:
-budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 3,1 km w drodze powiatowej nr 1134B, na odcinku: Suwałki (granica miasta) – Bród Stary – Potasznia, tj. na nowym odcinku szlaku rowerowego;
-poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1134B do szerokości 6 m (wydatek niekwalifikowany);
-wykonanie oznakowania szlaku rowerowego (kolorem zielonym); -ustawienie 7 tablic informacyjno-edukacyjnych na całym szlaku rowerowym „Doliną Czarnej Hańczy” (o długości 12,9 km).
Ponadto w ramach projektu założono wydatki na nadzór inwestorski, opracowanie dok. technicznej, opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych szlaku. Wyposażenie całego szlaku rowerowego w taką liczbę tablic informacyjno-edukacyjnych, ukazujących różnorodność biol. terenu i obszary chronione, przez który prowadzi cały szlak „Doliną Czarnej Hańczy”, innowacyjnie nadaje mu charakter rowerowej ścieżki edukacyjnej.
Przedsięwzięcie było realizowane na obszarach chronionych – przede wszystkim w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” i obszaru Natura 2000 „Jeleniewo” oraz w mniejszym zakresie na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz obszaru Natura 2000 „Ostoja Suwalska”.
Głównym celem projektu jest promocja bioróżnorodności i odpowiedzialne udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego.

Łączny czas realizacji projektu: 15 miesięcy.
W tym okresie zrealizowano w całości dwa komponenty: inwestycyjny i edukacyjny. Główną osią tego przedsięwzięcia była inwestycja w postaci budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Potasznia w gm. Suwałki. Powyższa inwestycja została zrealizowana przy udziale finansowym Gminy Suwałki. Zbudowano 3,1 km asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej przy jednoczesnym poszerzeniu drogi powiatowej na całej długości realizacji inwestycji o 0,6 m. Dzięki temu poruszanie się rowerzystów i pieszych na tym odcinku jest teraz sprawne i bezpieczne. Inwestycja wpisuje się w trend ukierunkowania ruchu turystycznego w celu zmniejszenia presji na cenne obszary chronione.

Na odcinku nowopowstałej ścieżki ustawione zostały również nowe znaki wytyczające szlak rowerowy. Łącznie 19 tabliczek będzie od teraz służyło rowerzystom na tej trasie.


Nie jest to jednak jedyne oznakowania wykonane w ramach niniejszego projektu. Równolegle do komponentu inwestycyjnego w projekcie, realizowany był komponent edukacyjny. W tym celu opracowanych i rozstawionych na całej trasie szlaku „Doliną Czarnej Hańczy” (12,9 km) zostało 7 tablic edukacyjnych. Są to tablice zawierające opisy i fotografie chronionych gatunków, które występują w obrębie wszystkich obszarów ochrony przyrody i krajobrazu znajdujących się na przebiegu szlaku lub styczne do niego:
  1. Suwalski Park Krajobrazowy
  2. Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Suwalska (PLH200003)
  3. Obszar Natura 2000 Jeleniewo (PLH200001)
  4. Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”
  5. Otulina Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Powiat Suwalski (członek Suwalskiej OT) informując na swojej stronie internetowej o zakończeniu tego przedsięwzięcia złożył podziękowania wykonawcom i autorom opracowań, które złożyły się na ostateczny kształt osiągniętych w projekcie produktów oraz w sposób szczególny -  podziękował Wójtowi Gminy Suwałki - Zbigniewowi Mackiewiczowi, za wspieranie realizacji projektu – merytorycznie, ale też finansowo  (udzielenie Powiatowi przez Gminę Suwałki wsparcia finansowego na rzecz realizację tej bardzo potrzebnej w regionie inwestycji).


Partnerzy projektu:

Suwalski Park Krajobrazowy
Suwalska Organizacja Turystyczna

Partner finansowy projektu:

Gmina Suwałki (członek Suwalskiej OT)

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych